Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka plików cookies opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, określa, jakie kategorie informacji są przechowane i w jaki sposób wykorzystywane oraz chronione.

Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie udostępnione nam informacje zgodnie z przepisami
o ochronie danych, szczególnie zaś z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Operatorem Serwisu https://magazynykontenery.pl/ oraz administratorem danych osobowych jest
Eco Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000173317, NIP 89924961761, REGON 932961761 (dalej jako: „my”, „nas”).
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw,
skontaktuj się z nami za pomocą e-maila: kontakt@magazynykonteney.pl lub pisemnie na adres
naszej Spółki.

Wobec kogo niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy osób, których Eco Service Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe
w związku z prowadzoną działalnością, a także osób, które są użytkownikami serwisu internetowego
https://magazynykontenery.pl/.
W związku z powyższym niniejsza polityka ma zastosowanie do klientów, kontrahentów,
pracowników, współpracowników Eco Service Sp. z o.o. oraz do użytkowników serwisu.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1. podjęcia na Twój wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w art. 6
ust. 1 lit. b RODO,

2. zawarcia z Tobą umowy i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6
ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy procesu sprzedaży naszych produktów i usług, realizacji zamówień.
Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

3. korespondencji mailowej, listownej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.
Podstawą prawną ich
przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na
możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te
przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich
przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy
do momentu wskazanego w tych przepisach,

5. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie
wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania e-mail
marketingu zostanie odebrana dodatkowa zgoda na źródło przekazu marketingowego (art. 6 ust. 1
lit. f RODO),

6. otrzymywania naszych informacji handlowych (marketingowych) – na podstawie
udzielonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym
przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że
otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

7. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia
roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

8. rekrutacji pracowników. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
– Kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych
wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowe oraz przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
– Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe wykraczające poza zakres
wymieniony w Kodeksie pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne –
dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.

Jakie kategorie danych przetwarzamy i skąd je mamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z prowadzoną przez nas
działalnością, tj.:
– dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,

– dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego
lub pocztą elektroniczną,
– dane adresowe,
– dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji,
– dane wymagane od kandydatów podczas zatrudnienia oraz od pracowników wg Kodeksu
pracy (dotyczy kandydatów do pracy, pracowników, współpracowników).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają,
a w szczególności:
1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, płatniczą, prawniczą, ubezpieczeniową
i audytową,
2. podmiotom przetwarzającym, m.in. dostawcom usług IT lub firmom informatycznym,
3. uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od
nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:
 dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy
przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym
okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu,
o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia
podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych
danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma
podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz
prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o Twoją zgodę,
2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w których były przetwarzane,
3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia
statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za
zasadny,
5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem
zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;
 ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie
Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich
danych osobowych
w następujących przypadkach:
1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy
ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich
danych,
2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy
lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną
sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami,
które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej
podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane,
wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci
uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć
w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookies i w jakim celu je używamy?
Strona internetowa www.magazynykontenery.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki
z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe
informacje o tym, jak często odwiedzasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Ciebie interesują, itp.
(adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te
wykorzystywane są  jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony
internetowej.
Rezygnacja z akceptowania plików cookie
Masz prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka
oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”. Informację o tym, jak skorzystać z
powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox ,
Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia
ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
Więcej o plikach cookies możesz się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl.
Remarketing – Google Analytics
Strona www.magazynykontenery.pl korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania
swoich produktów online. Zastrzegamy  prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do
odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach,
niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy,
cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing.
Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować
reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Możesz też całkowicie
zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje
jego działanie.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Obowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów

odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki
stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany niniejszych Politykach w przypadku zmian technologii,
przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie
niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych
przetwarzania przez nas danych osobowych. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie
się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.